XURÍDICA GRATUÍTA AXUDAASISTENCIA XURÍDICA GRATUÍTA

A prestación de asistencia xurídica gratuíta debe ser baseada en tales principios como a obxectividade, imparcialidade, puntualidade, a igualdade de acceso dos cidadáns aos asistencia e confidencialidade na súa prestación.

Os participantes no sistema público de asistencia xurídica gratuíta son o Executivo autoridades e os seus subordinados institucións, o Executivo autoridades de constitutivos entidades, goberno legal oficinas, avogados e notarios